top of page

Ποιοι είμαστε.

λίγα λόγια για εμάς

Εργαζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο

Εδώ θα σας πούμε ποιοί είμαστε, πως ξεκινήσαμε, τι μας εμπνέει, ποιοι είναι οι στόχοι μας, ποιο το ενδιαφέρον μας, πως ονειρευόμαστε να γίνει η Σέριφός μας και τέλος ποιο είναι το καταστατικό μας.

η ιστορία μας

Μια μικρή παρέα ρομαντικών ανθρώπων, σερφιωτών και φίλων, αποφάσισαν το 1997 να δημιουργήσουν τον σύλλογο προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς και περιβάλλοντος «Η Σέριφος», ορμώμενοι από την αγάπη για το νησί και από το ενδιαφέρον να προστατέψουν το περιβάλλον από αυθαιρεσίες.

το ενδιαφέρον μας

Εστιάζουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, του οικισμού και των μνημείων της Σερίφου, στην προώθηση του πολιτισμού, στην διάσωση των ηθών & εθίμων και τέλος στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

το καταστατικό μας

Άρθρο 1. Σύσταση

Ιδρύεται πολιτιστικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία "Εταιρεία Φίλων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος, Η Σέριφος", με έδρα τη Σέριφο. Η σφραγίδα του Σωματείου απεικονίζει αρχαίο νόμισμα της Σερίφου με τον ανάγλυφο βάτραχο και έτος ίδρυσης το 1997. Η ταχυδρομική διεύθυνση του σωματείου ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 2. Σκοποί

Σκοποί του Σωματείου είναι η διαφύλαξη και προβολή της ιστορικής, πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Σερίφου, η προστασία του περιβάλλοντος και ανάδειξη του κάλλους της Σερίφου, των περί αυτή νησίδων και του χερσαίου και ενάλιου οικοσυστήματος, στα πλαίσια ισόρροπης ανάπτυξης της νήσου.

 

Άρθρο 3. Μέσα

α. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών το Σωματείο και τα Μέλη του διοργανώνουν ενημερωτικές  και επιστημονικές συναντήσεις και συνέδρια, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, εκδίδουν ή χρηματοδοτούν τη συγγραφή εκδόσεων και δημοσιευμάτων καθώς και την παραγωγή οπτικοακουστικών προγραμμάτων, παρέχουν υποτροφίες σε φοιτητές και σπουδαστές και χορηγίες σε επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των στόχων του σωματείου, προβάλλουν τις απόψεις τους από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ενημερώνουν και εισηγούνται προς τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς και Αρχές, και παρεμβαίνουν όπου δεί, με κάθε νόμιμο μέσο, για την υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

β. Ωσαύτως, το Σωματείο, με Μη Κυβερνητική Οργάνωση, δύναται, για την αποτελεσματικότερη προώθηση των σκοπών του να συνεργάζεται με παρεμφερή σωματεία, εταιρείες και ιδρύματα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και να εντάσσεται σε ευρύτερες ενώσεις ομοειδών φορέων σε τοπικό, περιφερειακό, πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 4. Πόροι

Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται από τις συνδρομές των μελών του, τις δωρεές, χορηγίες και συνεισφορές φυσικών και νομικών προσώπων, προσόδους από την εκπόνηση και πώληση μελετών ή εκδόσεων, από την οργάνωση  διαφόρων πολιτιστικών αθλητικών κ.α.  εκδηλώσεων, από την αξιοποίηση συναφών προς τους σκοπούς του Σωματείου προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών καθώς και από κάθε άλλο νόμιμο μέσο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβαίνει στο όνομα του Σωματείου σε άνοιγμα ή κλείσιμο λογαριασμού σε  Τράπεζες, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  ή οποιοδήποτε άλλο Πιστωτικό Οργανισμό, και γενικά να διενεργεί όλες τις τραπεζικές εργασίες. Την κίνηση του/των λογαριασμού/ών θα αναλαμβάνουν, από κοινού ο Πρόεδρος και ο Ταμίας.

 

Άρθρο 5. Μέλη

α. Τακτικά Μέλη του Σωματείου δύνανται να γίνουν δημότες του Δήμου Σερίφου καθώς και μη δημότες που είτε έχουν κατοικία-μόνιμη ή εξοχική- στη νήσο Σέριφο είτε παραθερίζουν  συχνά και για μεγάλα χρονικά διαστήματα και αγαπούν τη νήσο εφόσον βέβαια όλοι αποδέχονται τους σκοπούς του Σωματείου. Εκλέγονται, μετά από πρόταση δύο μελών του Σωματείου, με καταρχήν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), την οποία επικυρώνει με απλή πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

 

β. Αρωγά Μέλη δύνανται να εκλεγούν με ομοφωνία των παρόντων μελών του Δ.Σ. καταρχήν, εφόσον προβούν σε σημαντική οικονομική προσφορά προς το Σωματείο, το ύψος της οποίας ορίζεται από το Δ.Σ. Η εκλογή επικυρώνεται από τη Γ.Σ. με απλή πλειοψηφία. Τα Αρωγά Μέλη έχουν τις αυτές υποχρεώσεις και δικαιώματα με τα Τακτικά Μέλη, πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθε.

 

γ. Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται, με την αυτή διαδικασία του εδαφίου α’ του παρόντος άρθρου, φυσικά πρόσωπα τα οποία συνέβαλαν ουσιαστικά στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου, χωρίς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Τακτικών Μελών.

 

δ. Διαγραφή Τακτικών ή Αρωγών Μελών πραγματοποιείται (α) μετά την οικειοθελή αποχώρηση του Μέλους, η οποία γίνεται μετά από σχετική έγγραφη αίτηση του Μέλους προς το Δ.Σ., (β) μετά από θάνατο Μέλους και, (γ) μετά από αποβολή Μέλους η οποία πραγματοποιείται εφόσον διαπιστωθεί η υπό του Μέλους μη τήρηση των εκ του Καταστατικού προβλεπόμενων υποχρεώσεων για τα Μέλη, ή συμπεριφορά και δραστηριότητες που αντίκεινται στους σκοπούς του Σωματείου. Η διαγραφή πραγματοποιείται από τη Γ.Σ. μετά από εισήγηση του Δ.Σ. κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γ.Σ.

 

Άρθρο 6. Διοίκηση

α. Ανώτατο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των Τακτικών και Αρωγών Μελών αυτού. Αυτή συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Δ.Σ., τακτικά, μία φορά το χρόνο – κατά προτίμηση το μήνα Αύγουστο – για να ελέγξει και να εγκρίνει τα πεπραγμένα και τη διαχείριση του Δ.Σ., να επικυρώσει με απλή πλειοψηφία την εκλογή νέων Μελών, να απαλλάξει το παλαιό Δ.Σ. και να εκλέξει με μυστική ψηφοφορία το νέο Δ.Σ. και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.), σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου. Αποφασίζει για την είσοδο ή αποβολή Μέλους, για την έγκριση του Ισολογισμού, για τη μεταβολή των σκοπών του Σωματείου. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η σύγκληση της Γ.Σ. και λήγει η θητεία του Δ.Σ., τότε παρατείνεται η θητεία του Δ.Σ. μέχρι συγκλήσεως της Γ.Σ. Για εξαιρετικές περιστάσεις, η Γ.Σ. δύναται να συγκληθεί εκτάκτως, στην έδρα του Σωματείου ή στην πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους.  Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. ή κατόπιν γραπτής αίτησης τουλάχιστον του 30% των Τακτικών και Αρωγών Μελών του Σωματείου. Η Γ.Σ. θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τουλάχιστον τα 50% συν ένα των ταμειακώς εντάξει Μελών, ειδάλλως εντός εβδομάδας, με την παρουσία 1/5 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει Μελών. Η Γ.Σ. εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία των Μελών. Για τη λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Καταστατικού ή περί διάλυσης του Σωματείου, ισχύουν τα σχετικά άρθρα του Αστικού Κώδικα.

 

β. Το Σωματείο διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γ.Σ. για τριετή  θητεία. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγουν, με μυστική ψηφοφορία, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Σε περίπτωση αποχώρησης για οποιονδήποτε λόγο μέλους του Δ.Σ., αυτό αντικαθίστανται από αναπληρωματικό κατά τη σειρά επιτυχίας εκλογής. Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. ανήκουν όλα τα θέματα που αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό, με εξαίρεση όσων ανήκουν στη Γ.Σ. και την Ε.Ε., καθώς και κάθε ζήτημα ή πρωτοβουλία που ήθελε κριθεί χρήσιμη για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και ευόδωση των σκοπών του Σωματείου, δύναται δε τούτο με ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να αναθέτει στον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του Δ.Σ., τη διενέργεια ορισμένων πράξεων και ενεργειών.

 

γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από τη Γ.Σ. για θητεία ανάλογη με εκείνη του Δ.Σ. Στην αρμοδιότητά της είναι ο κατ΄ έτος έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και η υποβολή σχετικής έκθεσης στη Γ.Σ. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους της Ε.Ε. προ τη λήξη της θητείας του, αυτό αντικαθίσταται από αναπληρωματικό κατά τη σειρά επιτυχίας της εκλογής.

 

Άρθρο 7. Τροποποίηση Καταστατικού

Η τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με επαυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Αστικού Κώδικα.

 

Άρθρο 8. Διάλυση του Σωματείου

Το Σωματείο διαλύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. Στην περίπτωση κατά την οποία έχουν παρέλθει πέντε χρόνια από τη σύστασή του και αυτό δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια και πράξη απ΄ αυτές που αναφέρονται που αναφέρονται στο σκοπό του, τότε αυτό διαλύεται αυτοδικαίως και παύει να υφίσταται. Σε περίπτωση διάλυσής του Σωματείου, τα περιουσιακά στοιχεία του περιέρχονται, με απόφαση του Δ.Σ. σε άλλο σωματείο με παρεμφερείς σκοπούς, ή στο Δήμο Σερίφου.

 

Άρθρο 9. Μεταβατικές Διατάξεις

α. Τα υπογραφόμενα ιδρυτικά μέλη, που πληρούν τις προϋποθέσεις των Τακτικών Μελών, όπως ορίζεται στο Άρθρο 5 εδάφιο α’, ορίζουν 7μελή Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (ΠΔΕ) και 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή για την προώθηση και έγκριση του Καταστατικού του Σωματείου και τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης τον Αύγουστο 1998, προκειμένου αυτή να προβεί σε εκλογή του Δ.Σ. Εξουσιοδοτούν επιπλέον την ΠΔΕ να προβαίνει σε πάσα νόμιμη ενέργεια, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Καταστατικό, προς προώθηση των σκοπών του Σωματείου και μέχρις εκλογής του Δ.Σ. Ορίζεται ετήσια συνδρομή 20 ευρώ  και δικαίωμα εγγραφής 20 ευρώ .

 

β. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή απαρτίζεται από τα κάτωθι ιδρυτικά μέλη τα οποία εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία της ΠΔΕ.

 

  1. Βασίλειος Κάλλιος 

  2. Βασιλική Κιζήλου

  3. Ευάγγελος Κωφός

  4. Άννα Πολυμίλη - Λιβαδά

  5. Νυμφοδώρα Σπαχή

  6. Νίκος Φαλδαμής

  7. Λουκία Χατζηνικολάου

γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τα κάτωθι ιδρυτικά μέλη:

 

  1. Βασιλική Κοτσώνη

  2. Ελευθερία Ψαρρού

  3. Δημήτριος Χατζηνικολάου

 

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2018

 

Ο Πρόεδρος: Χαιρέτας Νίκος

Η Αντιπρόεδρος: Σπαχή Ντόρα

Η Γραμματέας: Καλούδη Κατερίνα

Ο Ταμίας: Γιαλίδης Κώστας

Το Μέλος: Βιζυηνού Ουρανία

Το Μέλος: Κουκιάδη Νανά

Το Μέλος: Σταθόπουλος Δημήτρης

bottom of page